BERLIN – SOFIA
Fragmentierte Erzählungen

29. Sep. 2017 – 22. Okt. 2017
Eröffnung:
Freitag, 29.09. 2017, 19 Uhr

Kuratoren:
Nia Tabakova, Mila Stareyshinska-Angelova, Ina Lindemann

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:
Berlin: Andrea Schtreit, Andrea Sunder, Evelyn Sommerhoff, Jutta Barth, Marianne Gielen, Ina Lindemann, Peter Schlangenbader, Simone Kornfeld, Sebastian Kussenberg, Sigi Torinus, Sandra Becker, Jürgen Kellig, Vadim Zakharov, Ute Richter, SOOKI, Sabine Schneider, Peter Linderberg

Sofia: Elizabeth Thallauer, Vikenti Komitski, Boris Pramatarov, Deyan Yanev, Milena Neubert, Sandra Stoycheva, Magdalena Nikolova, Neli Georgieva, Irma Vodeva, Antoaneta Galabova, Kalina Dimitrova, Desislava Unger, Christo Guelov, Radostina Doganva, Ivan Kostolov, Zara Alexandrova

 

The fragmentation of time and space are notable characteristics of our contemporary lives. The connections between real and virtual, natural and urban, history and myth seem to have multiplied and make the easy and quick transition between one reality and another even more accessible.

“Fragmented Stories: Sofia-Berlin/ Fragmentierte Erzählungen: Berlin-Sofia” is the latest project of the non-profit organization “So Close, So Far” that initiates the joining of different fragments through two group exhibitions of contemporary artists from Bulgaria and Germany, which will take place in Sofia and Berlin in 2017.

On July 6 at the Sofia History Museum and on July 7 at Goethe-Institut Bulgaria will be presented the works of 17 German artists from the Berlin art scene, who work with various media – painting, photography, video and installation. The exposition, which will take place parallelly at the two spaces, will be open until the end of July.

Between September 29 and October 22 in Berlin with an exhibition at the Gallery of the Union of Berlin Artists will be represented 16 contemporary Bulgarian artists with their conceptual works, paintings, ready-mades and installations.

The project is organized by the non-profit organization “So Close, So Far” in partnership with the Union of Berlin Artists, Goethe-Institut Bulgaria, Sofia History Museum and National Agency for Bulgarians Abroad. Coordinators of the events are: Snezhana Yoveva-Dimitrova and Radostina Doganova. Curators: Ina Lindemann/ Mila Stareyshinska-Angelova, Nia Tabakova.

General sponsor of the initiative is Aurubis-Bulgaria, which supports the popularization of contemporary art in Bulgaria.


Фрагментирането на времето и пространството е характерен белег на съвременния живот. Връзките между реалното и виртуалното, природното и урбанистичното, историята и мита като че ли се умножават и правят бързото и лесно преминаване от едната реалност в другата все по-достижимо.

„Фрагментирани истории: София-Берлин“ /„Fragmentierte Erzählungen: Berlin-Sofia“/ е най-новият проект на сдружение „Толкова близо, толкова далечe“, който реализира взаимовръзката между различни фрагменти чрез две колективни изложби на съвременни автори от България и Германия, които ще се състоят през 2017 година в София и в Берлин.

На 6 юли в “Музея за история на София“ и на 7 юли в Гьоте-институт България ще бъдат представени творбите на 17 немски артисти от берлинската артсцена, които работят с разнообразни медии – живопис, фотография, видео и инсталации.  Експозицията, която ще  се състои паралелно в двете пространства, ще продължи до края на месец юли.

Между 29 септември и 22 октомври в Берлин с изложба в галерията на Съюза берлинските художници ще бъдат представени 16 съвременни български артисти с техни концептуални творби, живопис, обекти и инсталации.  

Проектът се осъществява от сдружение „Толкова близо, толкова далече“ в партньорство със Съюза на художниците в Берлин, Гьоте-институт България, Музей за история на София, Държавна агенция за българите в чужбина. Координатори на събитията са: Снежана Йовева-Димитрова и Радостина Доганова. Куратори: Ина Линдеман/ Мила Старейшинска-Ангелова, Ния Табакова.

Основен спонсор на събитията през 2017 г. е Аурубис – България, които подкрепят популяризирането на съвременното изкуство в България